Ενημερωτικό σχετικά με τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας σε όλες τις ειδικότητες του Κλάδου των μηχανικών  .pdf

Υπ. Εσωτερικών : Παροχή μέσων ατομικής προστασίας και μέτρα προληπτικής ιατρικής σε επιβλέποντες μηχανικούς.    .pdf